Ngân hàng thành viên

Quỹ tín dụng nhân dân

Hình ảnh hoạt động
Thống kê
 •     Đang online: 218
 •     Hôm nay: 2,503
 •     Hôm qua: 2,535
 •     Tuần này: 16,112
 •     Tuần trước: 13,259
 •     Tháng này: 386,278
 •     Tháng trước: 394,749
 •   Tổng lượt truy cập: 4,779,426
 • Tin tức trong ngành

  Nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2019, ngày 05/01/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Văn bản số 99/NHNN-TĐKT về việc phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019.

   Việc phát động phong trào nhằm mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Ngành; Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường tinh thần đoàn kết của mỗi tập thể, cá nhân.

  Nội dung phong trào thi đua là:
  Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:(i) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng bảo đảm minh bạch, kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả;(ii) Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởngTiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ và yêu cầu quản lý; ổn định thị trường ngoại tệ; củng cố dự trữ ngoại hối Nhà nước;(iii) Triển khai các giải pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro;(iv) Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, trong đó tập trung xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém và đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Tiếp tục tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích và giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng. Quản lý, giám sát, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính vi mô phát triển an toàn, hiệu quả;(v) Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng; nâng cao khả năng cảnh báo sớm đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức tín dụng;(vi) Quản lý chặt chẽ vốn, tài sản của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước đại diện chủ sở hữu nhằm đảm bảo an toàn vốn và tiết kiệm, chống lãng phí;(vii) Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh phát triển công nghệ, dịch vụ ngân hàng, việc áp dụng công nghệ mới vào lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả;(viii) Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Ngân hàng; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;(ix) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực thi nhiệm vụ;(x) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Ngành để chủ động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.
  Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:(i) Chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và Ngân hàng;(ii) Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019; sử dụng hiệu quả nguồn vốn; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra, đảm bảo tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Mở rộng các chương trình tín dụng đặc thù, nhất là các sản phẩm tín dụng tiêu dùng hiệu quả ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, góp phần hạn chế tín dụng đen;(iii)Tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung, giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được phê duyệt, đảm bảo đúng lộ trình đề ra;(iv) Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; đổi mới, đơn giản hóa quy trình, thủ tục và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của khách hàng; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh các phương thức thanh toán điện tử; áp dụng các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới, tiên tiến phù hợp với xu hướng thanh toán trên thế giới, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an toàn, tiện lợi;(v) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức tín dụng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý, phân tích và phòng ngừa rủi ro. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát từ xa nhằm cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn;(vi) Chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc; nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ; ý thức trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng.
  Đối với Khối đào tạo, bồi dưỡng cán bộ(i)Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;(ii) Tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng đào tạo, nâng cao chất lượng tài liệu giảng dạy, chất lượng đào tạo và tổ chức quản lý đào tạo theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu người học và xã hội;(iii) Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công tác quản lý khoa học, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với đào tạo, với thực tế hoạt động kinh tế - xã hội và của Ngành;(iv) Nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng giáo dục đạo đức, nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý và giảng viên; giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng tự học, sáng tạo, phát triển tư duy của học viên, sinh viên;(v) Triển khai có hiệu quả đề án vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ quản lý, viên chức và người lao động đủ năng lực, phẩm chất, có năng lực trong giảng dạy và nghiên cứu phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới;(vi) Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới giáo dục và đào tạo, truyền thông về giáo dục khởi nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách thiết thực và hiệu quả.
  Đối với các tổ chức đoàn thể:(i) Phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua, động viên người lao động hăng say làm việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2019;(ii) Phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.
  Đối với Cơ quan Thường trực các Hiệp hội và các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý:(i) Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Ngân hàng Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng;(ii) Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ ngân hàng; động viên các hội viên tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh nhằm ổn định, phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững;(iii) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh của hội viên;(iv) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sớm ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; phối hợp với các tổ chức hội viên, các tổ chức đoàn thể, phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ ngân hàng các cấp.
  (Tin Website NHNNVN)